fbpx

Om oss

Våra mål

Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Pride är ett inkluderande samhällsutvecklande och tillgängligt evenemang för alla besökare. Festivalen ska belysa HBTQIA+- rättigheter (mänskliga rättigheter) med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning. Festivalen ska i största möjliga utsträckning för besökaren, lokala såsom inresta, erbjuda kostnadsfria arrangemang.

Our goal

Malmö Pride is an annually creative, growing  and qualitative festival whose purpose is to be an integrated part of Malmö’s recurring events scene. It is an event catering for societal development and inclusion for all its visitors. The festival illuminates the rights of the LGBTQIA+ community, through culture, education and opinion forming. The festival aims, to its greatest extent, to offer events free of charge for all. 

Vilka är vi?

Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Festivalen startades i Malmö år 1995 och arrangerades under namnet ”Regnbågsfestivalen”. År 2015 ändrades namnet på festivalen till “Malmö Pride” och föreningen Malmö Pride skapades. Föreningen Malmö Pride har organisations-nummer 802498-8902. Bankgiro 5075-0561.

Who are we? 

Malmö Pride is a non-profit association that manages and develops the annually occurring Pride festival “Malmö Pride”. The festival was first arranged in Malmö in 1995, under the name “The Rainbow Festival”. In 2015 the name of the festival was changed to “Malmö Pride” and the organisation, Malmö Pride, was founded. The organisation-number for Malmö Pride is 802498-8902. Bankgiro 5075-0561.

Värdegrund

Þ    Malmö Pride arbetar för att stärka HBTQIA+personers rättigheter.

Þ    Malmö Pride är en organisation solidarisk med andra rörelser mot diskriminering och förtryck, och som verkar i Malmö Prides anda.

Þ    Malmö Pride är öppet för alla som delar dessa värderingar och respekterar den kultur som grundar sig i HBTQIA+personers liv.

Þ    Malmö Pride ställer sig bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs konvention om kvinnans rättigheter och FNs konvention om barnets rättigheter.

Þ    Malmö Pride är en organisation som är en del av community-byggande mellan alla HBTQIA+personer.

Þ    Malmö Pride verkar för rätten att få identifiera sig själv, sin sexualitet, sin lust och sitt kön.

Þ    Malmö Pride är en feministisk och antirasistisk organisation, med utgångspunkt i intersektionella maktanalyser.

Þ    Malmö Pride är en del av anti-heteronormativ och anti-cisnormativ rörelse

Þ    Malmö Pride verkar för utforskandet av den egna sexualiteten och lusten.

Þ    Malmö Pride tillämpar partipolitisk och religiös obundenhet för att främja hela HBTQIA+ communityt

Þ    Malmö Pride verkar för tillgänglighet inom HBTQIA+ communityt för allas rätt att delta utefter egna förutsättningar.

Värdegrunden för föreningen Malmö Pride ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. 

 

Our values

Þ Malmö Pride works to strengthen and improve LGBTQAI+-rights.

Þ Malmö pride works in solidarity with other organizations focusing on prevention of discrimination and oppression, in line with Malmö Prides objectives.

Þ Malmö Pride is open to all those who share the same values and respect the culture fundamental for LGBTQAI+-peoples lives.

Þ Malmö Pride stands behind UNs declaration on Human Rights, the convention on women’s rights and children’s rights.

Þ Malmö Pride is working as a community-building for all LGBTQAI+-people.

Þ Malmö Pride works for the rights to identify oneself, ones sexual preference, gender and desires.

Þ Malmö Pride is a feminist, anti-racist organization with the perspective of intersectional analysis on power structures.

Þ Malmö Pride is part of an anti-heteronormative and cis-normative movement.

Þ Malmö Pride works for rights to exploration of ones own sexuality and desires.

Þ Malmö Pride applies party-political and religion independence to promote for the whole LGBTQAI+-community.

Þ Malmö Pride works for availability within the LGBTQAI+-community for everyone’s right to participate from their own premises.

The values of the Malmö Pride should be incorporated in all activity within the organization. 

Vårt syfte

Malmö Prides syfte är till lika delar kunskaps-spridning, underhållning, opinionsbildning samt skapandet av en social mötesplats. Festivalens målgrupp är Malmö Stads invånare med kranskommuner samt övriga Skåne och delar av Öresundsregionen. Vi välkomnar internationella såväl som nationella besökare. HBTQIA+-frågor är en del av mänskliga rättigheter som rör alla människor. Festivalens innehåll ska därför hålla ett brett spektra så att det finns något intressant, roligt eller tankeväckande för alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, identitet, etnicitet eller ålder. Vi står för folkbildning och uppmärksammande av viktiga frågor för många människor i hela världen. Stor vikt skall läggas på HBTQIA+-personers situation i samhället. Festivalen ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering. Festivalen ska arbeta för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott. Vi vill även arbeta med upplysningsfrämjande verksamhet, samarbeten med näringsliv, kommun, landsting, stat, samt andra icke statliga organisationer.

Our purpose

Malmö Prides’ purpose is to equally balance education, entertainment, opinion formulation and to create a social interactive space. The target group of the festival is inhabitants of Malmö City Council, its surrounding areas and other parts of Skåne and the Öresund Region. We welcome national as well as international visitors. LGBTQIA+-questions are human rights with relevancy to all people. Therefore, the content of the event should cover a broad spectrum to make it engaging, fun, and thought provoking regarding ethnicity, sexuality, physical variations, identity or age. We stand for the education of people and shedding light on important questions regarding all areas of the world. The emphasis is on the importance of equal rights, engagement, respect and inclusion, working for a society free of prejudice with zero tolerance to discrimination and hatecrimes. Furthermore, we wish to work with information promoting activities, collaborating with both communities and businesses, regionally, nationally and also with non-governmentally related organisations. 

Vi på Malmö Pride

Anna Tenfält

Projektledare
anna@malmopride.com

Daniel Jeremiah Persson

Styrelsen: Ordförande
daniel@malmopride.com

Barbora_board

Barbora Majdisova

Styrelsen: Vice Ordförande
barbora@malmopride.com

Ian Noresson

Styrelsen: Sekreterare
ian@malmopride.com

0C8E8A63-1A97-427D-A624-C7DC8AE999F1

Alexandre Martins

Styrelsen: Kassör
alexandre@malmopride.com 

Dina Hamida

Styrelsen: Ledamot
dina@malmopride.com

Kit_board

Kit Brown  

Styrelsen: Ledamot
kit@malmopride.com

Ditte Sommer

Styrelsen: Ledamot
ditte@malmopride.com

Martta Mäkinen

Styrelsen: Suppleant
martta@malmopride.com

Simóne Riis Hasselskog

Styrelsen: Suppleant
simone@malmopride.com