Om oss

Våra mål

Malmö Pride är en årligt återkommande, kreativ, växande och kvalitativ folkfest vars syfte är att vara en naturlig del i Malmös utbud av återkommande arrangemang. Malmö Pride är ett inkluderande samhällsutvecklande och tillgängligt evenemang för alla besökare. Festivalen ska belysa HBTQIA rättigheter (mänskliga rättigheter) med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning. Festivalen ska i största möjliga utsträckning för besökaren, lokala såsom inresta, erbjuda kostnadsfria arrangemang.

Vilka är vi?

Malmö Pride är en ideell förening som förvaltar och utvecklar den årligt återkommande Pridefestivalen ”Malmö Pride”. Festivalen startades i Malmö år 1995 och arrangerades under namnet ”Regnbågsfestivalen”. År 2015 ändrades namnet på festivalen till “Malmö Pride” och föreningen Malmö Pride skapades. Föreningen Malmö Pride har organisations-nummer 802498-8902. Bankgiro 5075-0561.

Värdegrund

Genom våra arrangemang och samarbets-partners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor. Malmö Pride tar plats och står upp för allas lika värde och rättigheter. Malmö Pride skapar gemenskap samt motverkar marginalisering. Malmö Pride ska vara obundet såväl partipolitiskt som religiöst. Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktions-variation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbets-partner eller sponsor till Malmö Pride är att stå bakom Malmö Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Vårt syfte

Malmö Prides syfte är till lika delar kunskaps-spridning, underhållning, opinionsbildning samt skapandet av en social mötesplats. Festivalens målgrupp är Malmö Stads invånare med kranskommuner samt övriga Skåne och delar av Öresundsregionen. Vi välkomnar internationella såväl som nationella besökare. HBTQIA-frågor är en del av mänskliga rättigheter som rör alla människor. Festivalens innehåll ska därför hålla ett brett spektra så att det finns något intressant, roligt eller tankeväckande för alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, identitet, etnicitet eller ålder. Vi står för folkbildning och uppmärksammande av viktiga frågor för många människor i hela världen. Stor vikt skall läggas på HBTQIA-personers situation i samhället. Festivalen ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering. Festivalen ska arbeta för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott. Vi vill även arbeta med upplysningsfrämjande verksamhet, samarbeten med näringsliv, kommun, landsting, stat, samt andra icke statliga organisationer.

Vår vision

Malmö Pride är festivalen som sätter färg på sommaren i Malmö ända sedan 1995. Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.

Vi på Malmö Pride

Anna Tenfält

Projektledare: World Pride 2021
anna@malmopride.com
0703 – 65 66 25

Halima Handulleh

Producent: Youth Pride
halima@malmopride.com
0760 – 110 076

Micaela Kallaris

Producent: Malmö Pride 2020
micaela@malmopride.com
0790 – 20 09 07

Maria Malmqvist

Styrelsen: Ordförande
maria@malmopride.com

Tove Karnerud

Styrelsen: Vice Ordförande
tove@malmopride.com

Manne Krispinsson

Styrelsen: Kassör
manne@malmopride.com

Vanim Zetreus

Styrelsen: Test
vanim@malmopride.com

Vendela Procope

Styrelsen: Ledamot
vendela@malmopride.com

Edith Escobar

Styrelsen: Ledamot
edith@malmopride.com

Amalia Bartholdsson

Styrelsen: Ledamot
amalia@malmopride.com

Cristofer Eckermalm

Styrelsen: Suppleant
cristofer@malmopride.com

Johan Olsson

Styrelsen: Suppleant
johan@malmopride.com