Values

Svenska:

Þ    Malmö Pride arbetar för att stärka HBTQIA+personers rättigheter.

Þ    Malmö Pride är en organisation solidarisk med andra rörelser mot diskriminering och förtryck, och som verkar i Malmö Prides anda.

Þ    Malmö Pride är öppet för alla som delar dessa värderingar och respekterar den kultur som grundar sig i HBTQIA+personers liv.

Þ    Malmö Pride ställer sig bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs konvention om kvinnans rättigheter och FNs konvention om barnets rättigheter.

Þ    Malmö Pride är en organisation som är en del av community-byggande mellan alla HBTQIA+personer.

Þ    Malmö Pride verkar för rätten att få identifiera sig själv, sin sexualitet, sin lust och sitt kön.

Þ    Malmö Pride är en feministisk och antirasistisk organisation, med utgångspunkt i intersektionella maktanalyser.

Þ    Malmö Pride är en del av anti-heteronormativ och anti-cisnormativ rörelse

Þ    Malmö Pride verkar för utforskandet av den egna sexualiteten och lusten.

Þ    Malmö Pride tillämpar partipolitisk och religiös obundenhet för att främja hela HBTQIA+ communityt

Þ    Malmö Pride verkar för tillgänglighet inom HBTQIA+ communityt för allas rätt att delta utefter egna förutsättningar.

Värdegrunden för föreningen Malmö Pride ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. 

 

English:

Þ Malmö Pride works to strengthen and improve LGBTQIA+ rights.

Þ Malmö pride works in solidarity with other organisations focusing on prevention of discrimination and oppression, in line with Malmö Prides objectives.

Þ Malmö Pride is open to all those who share the same values and respect the culture fundamental for LGBTQIA+ people’s lives.

Þ Malmö Pride stands behind the UN declaration on Human Rights, the Convention on women’s rights and children’s rights.

Þ Malmö Pride is working as a community-building for all LGBTQIA+ people.

Þ Malmö Pride works for the rights to identify oneself, ones sexual preference, gender and desires.

Þ Malmö Pride is a feminist, anti-racist organisation with the perspective of intersectional analysis on power structures.

Þ Malmö Pride is part of an anti-heteronormative and cis-normative movement.

Þ Malmö Pride works for rights to exploration of ones own sexuality and desires.

Þ Malmö Pride applies party-political and religion independence to promote for the whole LGBTQIA+ community.

Þ Malmö Pride works for availability within the LGBTQIA+ community for everyone’s right to participate from their own premises.

The values of the Malmö Pride should be incorporated in all activity within the organisation.