Summit 2021

Summit om flyktingar, gränser och migration 

Aktivister och politiker diskuterar utmaningar rörande flyktingar, gränser och invandring, fysiskt och digitalt, i Malmö på Malmö Live. fredagen den 20 augusti 2021

För att delta på plats: Klicka här

För att delta digitalt: Klicka här

 

Evenemangets fokus är internationellt och riktar sig till transnationella situationer för att möta en bred deltagande publik både digitalt och fysiskt. Evenemanget kommer att hållas på engelska och tolkas till franska, spanska, svenska inklusive internationellt teckenspråk.

Programmet planeras i nära samarbete med våra exekutiva partners Rainbow Railroad, ORAM Refugee, Human Rights Watch, Amnesty International med starkt stöd från regionala organisationer som arbetar med HBTQIA+ flyktingar och UNHCR, FNs flyktingorgan. Vi strävar efter ett inkluderande evenemang som täcker samtida situationer och diskussioner och sätter människor med egna erfarenheter i centrum.

Vi kommer att få möta en mångfald av talare och deltagare som människor med egna erfarenheter, aktivister, tjänstepersoner från olika delar av världen, ministrar från Norden och tjänstepersoner från internationella organisationer.

Summiten kommer att omfatta ämnen som förskjutningsmekanismer, flyktvägar, ankomsten till destinationslandet, asylsökningsprocessen och vidare integration, samt flera möjligheter till att nätverka och bygga relationer.

Medvärdar för toppmötet är den svenska HBTQIA+ politiska experten Ulrika Westerlund och Alice Bah Kuhnke, svensk europaparlamentariker.

Vi inser att den pågående COVID-19-pandemin kommer att påverka Copenhagen 2021. Därför planerar vi för olika digitala lösningar för att se till att deltagare som inte kan resa kan delta virtuellt. Inom gränserna för vad som är möjligt arbetar vi hårt med lösningar som garanterar ett interaktivt digitalt program med hänsyn till risken för instabila internetanslutningar. Olika delar av summiten kommer också att göras tillgängliga för den bredare allmänheten efter evenemanget på olika plattformar, med hänsyn till säkerheten för vår deltagande publik och talare.

Eftersom summiten är ett heldagsprogram förväntar vi oss att en del av deltagarna anländer en eller flera dagar tidigare. Av den anledningen kommer det att finnas ett program före summiten på torsdagen den 19 augusti 2021, med möjligheter att fördjupa sin kunskap och medvetenhet om och även träffa andra som är dedikerade till dessa ämnen.

Låter det som något du skulle vara intresserad av att delta i?

Deltagande i det fysiska och digitala toppmötet kostar 50 € och vi erbjuder stipendier för att täcka deltagaravgiften för HBTQIA+ communityt och HBTQIA+ organisationer. Programmet före summiten är gratis att ta del av.

Programmen för summiten och pre-summiten kommer snart att göras tillgängliga på engelska, franska, spanska och svenska.

För mer information: Klicka här Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår producent för mänskliga rättigheter Zoë Smith på: zoe@malmopride.com

Foto: Moa Wiking

—————————————————————————————————————————————————–

 

Refugees, borders and immigration summit Copenhagen 2021

Activists and politicians will discuss challenges regarding refugees, borders and immigration, physically and digitally, in Malmö at Malmö Live on Friday 20 August 2021

To participate physically: Click here

To participate digitally: Click here

The focus of the event is international and will target transnational situations and gather a broad participatory audience both digitally and physically. The event will be held in English and interpreted into French, Spanish, Swedish also including international sign language.  

The program is planned in close collaboration with executive partners Rainbow Railroad, ORAM Refugee, Human Rights Watch, Amnesty International with strong support from regional organizations working with the LGBTQIA+ refugee community and UNHCR. We are aiming for an inclusive event, covering contemporary situations and discussions, most importantly putting people with lived experiences at the center.

We aim for a diverse range of speakers and participants comprising individuals with lived experiences, activists, elected officials from different parts of the world, government ministers from the Nordic region and officials from international organizations.

The summit will cover topics such as displacement drivers, pathways, arrival at the destination country, the asylum seeking process and resettlement. The program is also including networking opportunities. As a participant you will be able to listen to an opening and a closing keynote, a panel discussion on today’s displacement drivers from an intersectional perspective and you will also be able to choose your level of participation from three possibilities, a track aimed at creating more awareness at large, a track that will deepen knowledge mainly for professionals that in their line of work meet LGBTQIA+ refugees, and the third track that will have the goal to generate actions to take moving forward creating a more inclusive and respectful process for LGBTQIA+ refugees and forcibly displaced people. 

Co-hosts of the summit are the Swedish LGBTQIA+ policy expert Ulrika Westerlund and Alice Bah Kuhnke, Swedish member of the European Parliament.

We recognize that the ongoing COVID-19 pandemic will have an influence on the execution and participation of the summit. We will have digital solutions to make sure that participants that can’t travel, will be able to participate virtually. Within the limits of what is possible, we are working hard on solutions that guarantee an interactive digital program, taking into account the risk of unstable internet connections. 

Different parts of the summit will also be made available to the broader public after the event on different platforms, taking into account the safety and security of our participating audience and speakers. 

As the summit is a full day program, we expect participants to be arriving one or multiple days earlier. For that reason, there will be an official pre-summit program both digital and physical, taking place on Thursday 19 August 2021, with opportunities to deepen one’s knowledge and awareness about, and also meet with others dedicated to, these topics strengthening relations and the work moving forward. 

Does this sound like something you would be interested in attending?

Participation in the physical and digital summit costs 50 € and we offer scholarships to cover the participation fee for community members and organizations. The pre-summit program is free of charge. 

The programs for the summit and the pre-summit will be made available soon in English, French, Spanish and Swedish.

For more information: click here

If you have any questions, always feel free to reach out to our producer for human rights Zoë Smith at: zoe@malmopride.com

Photo: Moa Wiking
volontär

Become a member

Together we are heard and together we can make a difference. There are many of us, but our numbers could be greater. The membership costs 100 kr per year and you simply submit your wish to join through our form.

Membership form

Bli volontär/be an includer

Do you want to be part of WorldPride by creating a safe space and coordinate events? Then you should sign up to be a volunteer

Sign up

Att vara Allierad

Välkommen till sidan ”Allierad”. Här hittar du tips på hur du i olika situationer kan vara en bra allierad till vänner, till familj, till partners och till vänner du ännu inte känner

Click here