Summit 2021

Summit om flyktingar, gränser och migration Copenhagen 2021

Under detta toppmöte mötes aktivister och politiker för att diskutera utmaningarna rörande flyktingar, gränser och invandring.

Evenemangets fokus var internationellt och riktar sig till transnationella situationer för att möta en bred deltagande publik både digitalt och fysiskt. Evenemanget hölls på engelska och tolkades till franska, spanska, svenska inklusive internationellt teckenspråk.

Programmet planerades i nära samarbete med våra exekutiva partners Rainbow Railroad, ORAM Refugee, Human Rights Watch, Amnesty International med starkt stöd från regionala organisationer som arbetar med HBTQIA+ flyktingar och UNHCR, FNs flyktingorgan. Vi strävade efter ett inkluderande evenemang som täckte samtida situationer och diskussioner och satte människor med egna erfarenheter i centrum.

Vi fick möta en mångfald av talare och deltagare som människor med egna erfarenheter, aktivister, tjänstepersoner från olika delar av världen, ministrar från Norden och tjänstepersoner från internationella organisationer.

Summiten omfattade ämnen som förskjutningsmekanismer, flyktvägar, ankomsten till destinationslandet, asylsökningsprocessen och vidare integration, samt flera möjligheter till att nätverka och bygga relationer.

Medvärdar för toppmötet var den svenska HBTQIA+ politiska experten Ulrika Westerlund och Alice Bah Kuhnke, svensk europaparlamentariker.

Vi insåg att den pågående COVID-19-pandemin kommer att påverka Copenhagen 2021. Därför planerade vi för olika digitala lösningar för att se till att deltagare som inte kunde resa ändå kunde delta virtuellt. Inom gränserna för vad som är möjligt arbetade vi hårt med lösningar som garanterade ett interaktivt digitalt program med hänsyn till risken för instabila internetanslutningar. Olika delar av summiten gjordes även  tillgängliga för den bredare allmänheten efter evenemanget på olika plattformar, med hänsyn till säkerheten för vår deltagande publik och talare.

Eftersom summiten var ett heldagsprogram förväntade vi oss att en del av deltagarna anlände en eller flera dagar tidigare. Av den anledningen fanns det ett program före summiten på torsdagen den 19 augusti 2021, med möjligheter att fördjupa sin kunskap och medvetenhet om och även träffa andra som är dedikerade till dessa ämnen.

Deltagande i det fysiska och digitala toppmötet kostade 50 € och vi erbjöd stipendier för att täcka deltagaravgiften för HBTQIA+ communityt och HBTQIA+ organisationer. Programmet före summiten var gratis att ta del av.

 

Foto: Moa Wiking

—————————————————————————————————————————————————–

 

Refugees, borders and immigration summit Copenhagen 2021

At the summit activists and politicians discussed challenges regarding refugees, borders and immigration. 

The focus of the event was international and target transnational situations gathering a broad participatory audience both digitally and physically. The event was held in English and interpreted into French, Spanish, Swedish also including international sign language.  

The program was planned in close collaboration with executive partners Rainbow Railroad, ORAM Refugee, Human Rights Watch, Amnesty International with strong support from regional organizations working with the LGBTQIA+ refugee community and UNHCR. We where aiming for an inclusive event, covering contemporary situations and discussions, most importantly putting people with lived experiences at the center.

We aimed for a diverse range of speakers and participants comprising individuals with lived experiences, activists, elected officials from different parts of the world, government ministers from the Nordic region and officials from international organizations.

The summit covered topics such as displacement drivers, pathways, arrival at the destination country, the asylum seeking process and resettlement. The program also included networking opportunities. As a participant you where able to listen to an opening and a closing keynote, a panel discussion on today’s displacement drivers from an intersectional perspective and also be able to choose your level of participation from three possibilities, a track that aimed at creating more awareness at large, a track that deepened knowledge mainly for professionals that in their line of work meet LGBTQIA+ refugees, and the third track with the goal to generate actions to moving forward creating a more inclusive and respectful process for LGBTQIA+ refugees and forcibly displaced people. 

Co-hosts of the summit where the Swedish LGBTQIA+ policy expert Ulrika Westerlund and Alice Bah Kuhnke, Swedish member of the European Parliament.

We recognized that the ongoing COVID-19 pandemic would have an influence on the execution and participation of the summit. We had digital solutions to make sure that participants that can’t travel, would be able to participate virtually. Within the limits of what is possible, we worked hard on solutions that guarantee an interactive digital program, taking into account the risk of unstable internet connections. 

Different parts of the summit was made available to the broader public after the event on different platforms, taking into account the safety and security of our participating audience and speakers. 

As the summit was a full day program, we expected participants to be arriving one or multiple days earlier. For that reason, there where an official pre-summit program both digital and physical, taking place on Thursday 19 August 2021, with opportunities to deepened one’s knowledge and awareness about, and also meet with others dedicated to, these topics strengthening relations and the work moving forward. 

Participation in the physical and digital summit costs 50 € and we offered scholarships to cover the participation fee for community members and organizations. The pre-summit program was free of charge. 

Photo: Moa Wiking