fbpx

Årsmöte

Den 13 Mars har vi årsmöte med Malmö Pride och vi ser fram emot att få träffa er alla!  

Vi kommer under mötet välja ny ordförande, ny styrelse, ny valberedning, anta verksamhetsplan och gå igenom vår verksamhetsberättelse samt mycket mer, så missa inte detta! 

2021 kommer vara ett år fyllt av kamp, kärlek, glitter och glamour!

Ingen har väl missat att vi tillsammans med Happy Copenhagen står värdar för WorldPride i år? Du kommer under årsmötet få information om hur långt vi har kommit i arbetet och hur du kan engagera dig i Malmös största event genom tiderna. 

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du vara medlem, registrera dig på den här länken. Medlemskapet löper per kalenderår och kostar 100 SEK.

Vill du sitta i Malmö Prides styrelse eller känner du andra som du anser skulle vara ett bra tillskott till Malmö Prides styrelse? Tveka inte! Skicka din nominering till: valberedning@malmopride.com

OBS: Förhandsnominering är fram till den 12 februari. Det går fortfarande att nominera/kandidera efter 12 februari, men valberedningen kommer inte att ha möjlighet att bereda dessa nomineringar. 

Varmt välkomna!

 

Om årsmötet

Datum: 13 mars 2021
Tid: 13:00 – 17.00
Plats: Zoom
Kallade: Medlemmar i Malmö Pride 2020 & 2021

Länk till mötet: Tryck här

Via webbsida: Meeting ID: 862 1710 7935, Passcode: 709621

Via telefon: 08 5053 9728

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare
 7. Val av två rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 8. Adjungeringar
 9. Anmälan av övriga frågor
 10. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av årsredovisningar
 13. Beslut om resultatdisposition
 14. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
 15. Motioner och propositioner
  1. Proposition: Malmö Prides värdegrund
  2. Proposition: Åldersgränser i stadgarna
  3. Proposition: Anställdas medlemskap
  4. Proposition: Rösträtt vid årsmöten
  5. Proposition: Principdokument för Malmö Pride
 16. Fastställande av medlemsavgift
 17. Fastställande av verksamhetsplan
 18. Fastställande av budget
 19. Val
  1. Fastställande av antal ledamöter och ersättare
  2. Val av ordförande på ett år
  3. Val av kassör på ett år
  4. Val av tre eller fem ledamöter plus ersättare
  5. Val av minst en auktoriserad revisor plus två ideella föreningsrevisorer
  6. Val av minst två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande

Bilagor

Dagordning/Agenda (PDF)

Verksamhetsplan/Work plan (PDF)

Verksamhetsberättelse/Annual report (PDF)

Barnperspektiv/Child perspective (PDF)

Motioner/Propositions (PDF)

Principdokument/Guiding principles (PDF)

Budgetförslag/Budget proposal (PDF)

Årsredovisning – Räkenskapsåret 2020 (PDF)

Revisionsberättelse (PDF)

Revisionsberättelse-föreningsrevisorer (PDF)

Stadgar/Statutes (PDF)

Valberedningens förslag (PDF)

Motion till årsmötet 2021 (PDF)