Föreningen

 

Malmö 2018-11-05
Malmö stad har i samråd med Malmö Pride anlitat revisionsfirman PwC för att
granska föreningen Malmö Prides räkenskaper och föreningsdokument. Här kan du
läsa revisionsrapporten i sin helhet.

Rapporten är skickad till Malmö stad och är därmed offentlig. Jag har efter
samråd med styrelsen och verksamhetsledaren valt att publicera den här.
Styrelsen kommer att diskutera rapporten och påföljande åtgärder under
sammanträdet den 8 november.

Eventuella frågor fram till styrelsesammanträdet besvaras av mig via mail
info@anderssoderberg.se eller telefon 0705-791915.

Anders Söderberg 

Ordförande Malmö Pride

Stadgar

§ 1 Ändamål och organisation
Malmö Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtqia-personers livssituation och rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner, queers, intersexuella och asexuellas liv.

§ 2 Verksamhet
Föreningen Malmö Pride ska:
• verka för att frigöra samhället från förtyckande normer och verka för jämlikhet och hbtqia-personers rättigheter,
• årligen arrangera festivalen Malmö Pride,
• att tillhandahålla plattformar för att diskutera hbtqia-frågor
• aktivt ta del i den globala priderörelsen,
• bedriva aktiv föreningsverksamhet

§ 3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är november-oktober.

§ 4 Medlemmar
Medlem i föreningen är fysisk person eller juridisk person som godtar föreningens stadgar och värdegrund samt betalar fastställd årsavgift för medlemskap. Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem skriftligen, till föreningens styrelse, begär detta. Ingen återbetalning sker.

§ 5 Uteslutning
Medlem som motarbetar eller uppenbarligen motverkar föreningens ändamål
kan, efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, uteslutas genom beslut av
styrelsen. Beslutet kan överklagas på nästkommande årsmöte.

§ 6 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek. Avgiften varierar beroende på typ av medlemskap. Medlemsavgiften avser kalenderår.

§ 7 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Närvaro- och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje medlem och ombud i föreningen.
Juridisk person anmäler med registreringsbevis eller annan handling vilken fysisk person som är dess ombud till årsmötet. Juridiska personer har rätt till en röst. Medlem kan medtaga en fullmakt, dock aldrig mer än en.
Röstberättigad får inte delta i beslut, exklusive val, som rör personen själv,
samt närstående (oavsett typ av medlemskap). Sådant jäv eller
andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till årsmötespresidiet. I tveksamma fall avgör årsmötespresidiet om jäv föreligger.
Årsmötet kan ge närvaro- och yttranderätt till annan.

§ 8 Beslutsförhet och omröstning
Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade som infunnit sig efter kallelse i laga ordning.
Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande.
Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon röstberättigad så begär. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn än det antal som ska väljas samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.
I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.

§ 9 Valbarhet
Valbar till föreningens styrelse är fysisk person som är medlem i Malmö Pride, dock ej föreningens revisorer eller ledamöter i valberedningen.

§ 10 Tidpunkter och kallelse
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.
Dag och plats för årsmöte ska senast 30 dagar i förväg meddelas medlemmarna på sätt styrelsen finner lämpligt.

§11 Motioner
Medlem har motionsrätt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Försent inkomna motioner kan inte bli föremål för beslut på årsmötet.

§ 12 Årsmöteshandlingar
Styrelsens yttranden och förslag med anledning av motioner skall tillsammans med propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga på föreningens webbplats för föreningens medlemmar 10 dagar före årsmötet.

§ 13 Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare
7. Val av två rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
8. Adjungeringar
9. Anmälan av övriga frågor
10. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
11. Revisorernas berättelse
12. Fastställande av årsredovisningar
13. Beslut om resultatdisposition
14. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
15. Fastställande av verksamhetsriktlinjer
16. Presentation av verksamhetsplan och budget
17. Motioner
18. Propositioner
19. Fastställande av medlemsavgift
20. Val
20.a Val av ordförande på två år
20.b Val av kassör på två år
20.c Val av minst tre ledamöter på ett år
20.d Val av minst en auktoriserad revisor eller två lekmanna-revisorer
20.e Val av valberedning bestående av minst två ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
21. Övriga frågor
22. Årsmötets avslutande

Protokoll från årsmötet skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter mötet.

§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse så beslutar, eller när minst 25 % av samtliga medlemmar eller revisorerna skriftligen till styrelsen påkallar sådan. I sådan begäran skall förslag till föredragningslista ingå.
Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelse med dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan extra årsmöte.
Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 15 Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av minst fem, högst nio ledamöter, varav en av årsmötet utsedd ordförande och en av årsmötet utsedd kassör. Styrelsen väljer på konstituerande möte bland de ordinarie ledamöterna vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller annan av styrelsen utsedd person. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av ordföranden och annan ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut fattade av årsmötet verkställs.
Styrelsen skall särskilt värna föreningsdemokratin och medlemmarnas delaktighet under verksamhetsåret genom medlemsmöten och regelbunden information.
Styrelsen ansvarar för upprätthållandet av medlemsmatrikel, medlemsavgiftsuppbörd och att föreningen bedriver aktiv medlemsvärvning. Styrelsen utser festivalledning för Malmö Pride.
Styrelsen skall yttra sig över motioner inför ordinarie årsmöte samt ärenden som påkallat extra årsmöte. Styrelsen kan hänskjuta frågor till årsmötet som är av den karaktär att styrelsen ej själva anser sig ha befogenhet att besluta om eller annan fråga (propositioner) som styrelsen vill hänskjuta till årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande röstberättigade ledamöter är minst hälften av det totala antalet styrelseledamöter. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 16 Räkenskap och revision
Styrelsen ska föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Dessa ska överlämnas i form av en årsredovisning till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. Revision kan även ske vid andra tillfällen än vid årsrevisionen.
Av årsmötet valda revisorer skall granska styrelsens arbete och förvaltning.
Om den av årsmötet valde auktoriserade revisorn avgår under verksamhetsåret kan styrelsen utse en efterträdare till nästa årsmöte i samråd med de föreningsvalda revisorerna.

§17 Valberedningen
Årsmötet utser en valberedning på minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall lägga fram förslag på styrelse och revisorer till nästa årsmöte. Styrelsen bör spegla hbtqia-samhällets mångfald samt ha, för uppdraget, erforderlig kompetens. Valberedningen bör ha för uppdraget erforderlig kompetens.
Valberedningen ska tillse att inga formella hinder finns för valet av föreslagna kandidater. Endast medlemmar är valbara till styrelsen.

§ 18 Firma
Föreningens firma är: Malmö Pride.
Föreningens säte är: Malmö
Firman tecknas av två inom styrelsen utsedda firmatecknare i förening.

§ 19 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.

§ 20 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet.
Finns vid upplösning tillgångar beslutar det andra samlade årsmötet att tillgångarna ska disponeras för ändamål som ligger i linje med föreningens syften.

Information från styrelsen  2018-12-10

Kära medlemmar, det har varit en intensiv månad sedan interimsstyrelsen tillträdde. Styrelsen har haft tre sammanträden och har bokat in två till det här året. Representanter för styrelsen har träffat revisorn Maria Danckler, Malmö stads näringslivsdirektör Pehr Andersson och projektledare Karin Tingstedt.

Styrelsen arbetar för bättre tillgång till våra kommunikationskanaler; e-postlistor, webbplats och Facebook. Målet är att på ett snabbt och tillförlitligt sätt kunna berätta för medlemmar och intressenter om vad som händer i föreningen. Därför väljer styrelsen att publicera denna information som ett brev i flera kanaler.

Som ni alla vet har det varit ett turbulent år för föreningen. Styrelsen har försökt sätta sig in i den ofta bristfälliga dokumentation som funnits till hands. Mycket är dessvärre kopplat till mail som styrelsen inte kommer åt. Föreningen har inte levt upp till sina åtaganden och därför gått miste om viktiga resurser. Varumärket Malmö Pride har tagit skada av turerna och förtroendet för organisationen är lågt.

Styrelsen har i fredags avskedat festivalgeneralen/verksamhetsledaren.
Styrelsen vill dock försäkra medlemmar, samarbetspartners och sponsorer att vi gör allt vi kan för föreningen ska blomstra igen. Vi hoppas kunna gå vidare så fort som möjligt för att kunna fokusera på roligare saker som Malmö Pride 2019 och World Pride 2021.

Den 8 januari 2019 planerar styrelsen för ett första medlemsmöte. Kallelse kommer under december.

Anders Söderberg, ordförande